Итни случаи:  

Повикај доктор

Услови на користење

Овие правила и услови за користење ја регулираат вашата употреба на нашите онлајн интерфејси и својства (на пр., веб-локации и мобилни апликации), вклучувајќи ја и веб-страницата https://www.sezadecata.mk („Сајтот“), како и услугите („Услуги“) и производите („Производи“) достапни на корисниците преку страницата. „Сè за децата“ склучува договори со различни здравствени субјекти и нивните филијали, (колективно дефинирани како „Медицинска група“) во врска со онлајн медицинските консултации за телездравство и безбедни пораки помеѓу лекарите од Медицинската група (поединечно „Давателот“ и колективно „Давателите“)  и нивните пациенти. Професионалните медицински услуги (кои се обезбедени од трети лица што не е под контрола на „Сè за децата“) и неклиничките услуги на страницата (кои се обезбедени од „Сè за децата“) се заеднички наведени во овие Услови на употреба како „Услуги“. Термините „вие“ и „ваши“ значат вие, вашите зависни лица доколку ги има, кое било малолетно лице за кое сте законски старател и кое било друго лице кое пристапува до вашата сметка на „Сè за децата“.

Вашето прифаќање и усогласеност со овие Услови за користење е услов за ваше користење на страницата и услугите и купување на производи. Со кликнување на „прифати“, потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и прифаќате сите услови и услови содржани во Условите за користење, Известувањето за практики за приватност и Политиката за приватност. Ако не се согласувате да бидете обврзани со овие услови, не сте овластени да пристапувате или да ја користите оваа страница или услуги; веднаш излезете од оваа страница.

Обврзувачка арбитража. Овие Услови за користење предвидуваат дека сите спорови помеѓу вас и „Сè за децата“ кои на кој било начин се однесуваат на овие Услови за користење или вашето користење на страницата ќе бидат решени со МЕЃУСЕБЕН ДОГОВОР. СООДВЕТНО, СЕ СОГЛАСУВАТЕ СВЕСНО ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОД СВОЕТО ПРАВО ДА ОДИТЕ НА СУД ВО БИЛО КОЈА НАДЛЕЖНОСТ за да ги тврдите или браните вашите права според овие Услови за користење. Вашите права ќе бидат определени од НЕУТРАЛЕН АРБИТРАР, а НЕ од судија или порота и вашите барања не можат да се поднесат како колективна тужба или друга судска постапка. Ве молиме погледнете го делот подолу со наслов Решавање спорови.

  1. Практики за приватност
   Се согласувате дека информациите обезбедени од вас во врска со услугите и страницата ќе бидат регулирани со Политиката за приватност на „Сè за децата“ која е со ова вградена и станува дел од овој Договор. Се согласувате дека информациите обезбедени од вас во врска со Услугите, исто така, ќе бидат регулирани со Известувањето на медицинската група за практики за приватност, и со ова се вградени и се дел од овој Договор.

  1. Обезбедени услуги – Без медицинска нега или совет од „Сè за децата“.
    1. Ние нудиме онлајн комуникациска платформа за провајдерите и нивните пациенти да се поврзат преку страницата преку употреба на синхрони и асинхрони телекомуникациски технологии. Сајтот ја олеснува комуникацијата помеѓу пациентите и давателите на услуги.

    1. „Сè за децата“ не обезбедува медицински совет или нега. „Сè за децата“ склучува договори со независни експерти, медицински групации или компании во сопственост на лекари, со мрежа на даватели со седиште во Македонија кои обезбедуваат клинички телездравствени услуги. Давателите доставуваат клинички услуги преку платформата „Сè за децата“ на нивните пациенти. Давателите се независно договорени или вработени од нивните работодавачи. Давателите не се договорени или вработени во „Сè за децата“. Давателите, а не „Сè за децата“, се единствено одговорни за квалитетот и соодветноста на грижата што ви ја даваат.

    1. Давателите се независни од „Сè за децата“ и само ја користат страницата како начин за комуникација со вас. Секоја информација или совет добиена од провајдер доаѓа само од нив, а не од „Сè за децата“. Вашите интеракции со давателите на услуги преку страницата не се наменети да го заземат местото на вашата врска со вашите редовни лекари или лекар од примарната здравствена заштита. Ниту „Сè за децата“, ниту која било од нејзините подружници или филијали или која било трета страна која може да ја промовира страницата или услугата или да обезбеди врска до услугата, нема да биде одговорна за каков било професионален совет добиен од давателот преку страницата или услугата, ниту за какви било информации добиени на страницата. „Сè за децата“ не препорачува или одобрува никакви конкретни даватели, тестови, лекари, лекови, производи или процедури.

    1. „Сè за децата“ не дава никакви изјави или гаранции за обуката или вештината на кои било Даватели кои обезбедуваат услуги преку страницата или услугата. Ќе ви биде обезбеден достапен провајдер на повик врз основа само на информациите што ги доставувате на страницата. Вие сте на крајот одговорни за изборот да вклучите кој било одреден достапен добавувач на повик.

    1. Содржината на страницата и услугите, вклучително и без ограничување, текст, копирање, аудио, видео, фотографии, илустрации, графики и други визуелни слики, е само за информативни цели и не претставува професионален медицински совет, дијагноза, третман или препораки за секаков вид од „Сè за децата“. Секогаш треба да побарате совет од вашите квалификувани здравствени работници за какви било прашања или грижи што може да ги имате во врска со вашите индивидуални потреби и какви било медицински состојби. Сите информации обезбедени од “Сè за децата“, или во врска со какви било комуникации поддржани од “Сè за децата“, се наменети да бидат само за општи информативни цели и на никаков начин не се наменети да создадат врска провајдер-пациент како што е дефинирано со важечкиот Закон за здравствена заштита во Македонија. Додека “Сè за децата“ го олеснува вашиот избор и комуникација со провајдерите, “Сè за децата“ не обезбедува медицински услуги или медицински совети, а односот лекар-пациент е помеѓу вас и провајдерот на медицинската група што ќе го изберете. Вие изрично признавате дека иако дел од материјалите на страницата се однесуваат на здравствени прашања, ниту Компанијата ниту нејзините вработени немаат лиценца или на друг начин даваат медицински совет.

     Не е за итни случаи. ДОКОЛКУ ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ, ВЕДНАШ ТРЕБА ДА ПОВИКАТЕ ИТНА ПОМОШ – 194.

    1. Сајтот и услугите на “Сè за децата“ не се за медицински итни случаи или итни ситуации. Не треба да го игнорирате или одложувате барањето лекарски совет врз основа на сè што се појавува или не се појавува на страницата. Ако мислите дека имате итен случај, веднаш повикајте 194. Треба да побарате итна помош или понатамошна нега кога ви е препорачано од Давател или кога на друг начин е потребно. Треба да продолжите да се консултирате со вашиот примарен давател на услуги и други здравствени работници како што е препорачано. Секогаш барајте совет од лекар или друг квалификуван давател на здравствена заштита во врска со прашањата што ги имате во врска со здравствената состојба пред да престанете, започнете или да го менувате на каков било начин третманот или да вршите модификација.

    1. Ризици од телездравствени услуги
     Со користење на Услугите, ги признавате потенцијалните ризици поврзани со телездравствените услуги. Тие вклучуваат, но не се ограничени на следново: пренесените информации може да не се доволни (на пр. слаба резолуција на сликите) за да се овозможи соодветно донесување одлуки за медицинска или здравствена заштита од страна на Давателот; може да дојде до доцнење во евалуацијата или третманот поради дефекти на електронската опрема; недостатокот на пристап до вашите медицински досиеја може да резултира со несакани интеракции со лекови или алергиски реакции или други грешки во проценката; иако електронските системи што ги користиме вклучуваат мрежни и софтверски безбедносни протоколи за заштита на приватноста и безбедноста на здравствените информации, тие протоколи може да не успеат да заштитат од повреда на приватноста на вашите здравствени информации. За жал, преносот на информации преку интернет не е целосно безбеден. Иако преземаме комерцијално разумни чекори дизајнирани да ги заштитиме вашите лични информации, не можеме да гарантираме за безбедноста на вашите лични информации пренесени до или преку нашите услуги. Секој пренос на лични информации е на ваш сопствен ризик. Ние не сме одговорни за заобиколување на какви било поставки за приватност или безбедносни мерки што ги користат Услугите.

    1. Политика на рецепти
     “Сè за децата“ не поддржува специфични лекови, аптеки или фармаколошки производи. Доколку Давателот препише лек, тој/таа ќе ја ограничи понудата врз основа на државните регулативи и ќе препише лек само како што е определено според негова/нејзина сопствена дискреција и професионално проценување. Нема гаранција дека ќе биде напишан рецепт. Давателите го задржуваат правото да ја одбијат грижата за вистинска или потенцијална злоупотреба на Услугите.
     Се согласувате дека сите рецепти што ги добивате од Давателот ќе бидат исклучиво за ваша лична употреба. Се согласувате целосно и внимателно да ги прочитате сите обезбедени информации и етикети за производот и да контактирате со лекар или фармацевт доколку имате какви било прашања во врска со рецептот. ”Сè за децата целосно ја почитува слободата на избор на пациентот и доколку добиете рецепт за лек, секогаш имате можност да му наложите на Давателот да го пренесе тој рецепт во аптеката по ваш избор.

    1. Не е осигурителен производ
     “Сè за децата“ не е осигурителна компанија. Услугите не се осигурителни производи, а износите што ги плаќате на “Сè за децата“ не се премии за осигурување. Доколку сакате каков било вид на здравствено или друго осигурување, ќе треба посебно да го купите таквото осигурување.

    1. Деловна интелигенција
     Со користење на страницата или услугите, вие потврдувате и се согласувате со “Сè за децата“, или нејзините филијали, да ги користат вашите деидентификувани информации за деловна интелигенција, во согласност со важечкиот закон и овој Договор. „Бизнис интелигенција“ значи какви било информации кои произлегуваат од или се однесуваат на вашите деидентификувани лични податоци собрани со алгоритми за машинско учење и вештачка интелигенција применети од “Сè за децата“, или нивните филијали, на деидентификуваните податоци, вклучувајќи ги сите сознанија, квантитативни и квалитативни резултати, статистички резултати добиени од такво машинско учење и вештачка интелигенција.

3. Достапност на услуги
Пристапот и користењето на страницата и/или на услугите е ограничено исклучиво на корисници лоцирани во Република С. Македонија каде што се достапни Услугите. Услугите не се достапни за корисници лоцирани надвор од Република С. Македонија.

4. Подобност; Пристап до страницата, безбедност и ограничувања; Лозинки
Со цел да пристапите до страницата и услугите, вие потврдувате и гарантирате дека сте постари од 18 години. За да побарате посета на малолетно лице, мора да бидете родител или законски старател или поединец со неоспорно законско овластување да организира и да даде согласност за лекување на пациентот. Со користење на страницата и барање посета на пациент кој има законски старател, вие застапувате дека имате законско овластување да го поднесете барањето и потврдувате дека законскиот старател на пациентот ќе биде физички присутен за времетраењето на бараната посета. Ако законскиот старател не може да побара посета, законскиот старател може да и обезбеди на “Сè за децата“ претходно, писмено овластување кое по име ќе идентификува поединец кој има овластување да даде согласност за лекување на малолетниот пациент. Вие разбирате и се согласувате, дека ако не е присутен законски старател или не е добиено овластување за давање согласност за лекување пред посетата, тогаш пациентот со законски старател не може да ја добие бараната медицинска нега. Лекарите на Медицинската група ќе обезбедуваат грижа само за деца чии родители или законски старатели се согласуваат да ги следат препораките на ФЗО во случаи на вонредни состојби, епидемии и пандемии. Во дискреционо право на Давателот е дали тие можат или не да обезбедат грижа за доенчиња и деца чии родители или старатели одбиваат да ги следат препораките на ФЗО.

Се согласувате целосно, прецизно и вистинито да ја креирате вашата сметка на “Сè за децата“ („Сметка“), вклучувајќи, но не ограничувајќи се на вашето име, адреса за пошта, телефонски број, адреса на е-пошта и лозинка, кои стануваат ваш ID на “Сè за децата“. Идентификацијата на “Сè за децата“ се лични за вас, и вие сте единствено одговорни за одржување на доверливоста на Вашиот профил. Се согласувате да му забраните на некој друг да ја користи вашата идентификација и/или ингеренција на “Сè за децата“ и се согласувате веднаш да ја известите “Сè за децата“ за каква било вистинска или сомнителна неовластена употреба на вашиот ID и/или акредитиви или други безбедносни проблеми за кои ќе дознаете.
Забрането ви е да ја прекршувате или да се обидувате да ја нарушите безбедноста на страницата, вклучувајќи, без ограничување, (а) пристап до податоци кои не се наменети за тој корисник или најавување на сервер или сметка на која корисникот не е овластен да пристапува; или (б) обид да се испита, скенира или тестира ранливоста на систем или мрежа или да се прекршат безбедносните или мерките за автентикација без соодветно овластување; или (в) пристап или користење на страницата или кој било дел од неа без овластување, што е во спротивност со овие Услови за користење или во спротивност со важечкиот закон.
Не смеете да користите автоматски средства од кој било вид за пристап или копирање на податоците на страницата, врска до која било функција или содржина на страницата, заобиколување на нашите заглавија за исклучување роботи или други мерки што ги користиме за да спречиме или ограничиме пристап до страницата или кражба на лични податоци. Прекршувањето на безбедноста на системот или мрежата може да резултира со граѓанска или кривична одговорност. ”Сè за децата“ ќе истражува појави што може да вклучуваат такви прекршувања и може да ги вклучи и да соработува со органите за спроведување на законот во гонењето на корисниците кои се вклучени во такви прекршувања. Се согласувате да не користите никаков уред, софтвер или рутина за да се мешате или да се обидете да го попречите правилното функционирање на оваа страница или која било активност што се спроведува на оваа страница.

5. Електронски комуникации
Кога ја користите страницата или услугите, или испраќате е-пошта, пораки и други комуникации од вашиот десктоп или мобилен уред до нас, вие комуницирате со нас по електронски пат. Вие се согласувате да добивате комуникации од нас по електронски пат. Вие се согласувате дека (а) сите договори и согласности може да се потпишат по електронски пат и (б) сите известувања, обелоденувања и други соопштенија што ви ги даваме електронски ги задоволуваат сите законски барања таквите известувања и други соопштенија да бидат во писмена форма. ”Сè за децата“ може да ве контактира преку телефон, пошта или е-пошта за да ги потврди информациите за вашата сметка. ”Сè за децата“ може да побара дополнителни информации од вас и вие се согласувате да обезбедите такви дополнителни информации за да се осигурате дека не сте ја создале вашата сметка со измама.

6. Согласност за примање повици и текстуални пораки
Со давање на вашиот мобилен број, се согласувате да ве контактираат директно или во име на “Сè за децата“ на мобилниот број што го дадовте, вклучувајќи повици и текстуални пораки, за да добивате информации, поврзани со производи или услуги (на пр., следење на напредокот, потсетници за обновување на претплатата, потсетници за проверка, итн.) и маркетинг комуникации поврзани со страницата и услугите. За да престанете да примате текстуални пораки, испратете ни SMS порака со зборот “STOP” на истиот број од кој сте ги добиле пораките. Може да го потврдиме вашето откажување преку текстуална порака. Ако се претплатите на повеќе видови текстуални пораки од нас, може да изберете од кои услуги сакате да ве отпишеме од понатамошно добивање пораки.

7. Сопственост на страницата и сродни материјали; Дополнителни ограничувања
Сите страници во рамките на оваа страница и секој материјал што е достапен за преземање се сопственост на “Сè за децата“, или неговите даватели на лиценца или добавувачи, како што е применливо според Законот за автосрски права. Сајтот е заштитен со меѓународните закони за авторски права и трговски марки.
Сите права што не ви се изречно дадени во овие Услови за користење се задржани од “Сè за децата“ или неговите даватели на лиценца, добавувачи, издавачи, иматели на права или други даватели на содржина. Ниту страницата и услугите, ниту кој било дел од страницата и услугите, не смеат да се репродуцираат, дуплираат, копираат, продаваат, препродаваат, посетуваат или на друг начин да се искористуваат за комерцијални цели без изречна писмена согласност од “Сè за децата“. Не смеете да преземате или да користите техники за снимање, фотографирање или Screenshot за да приложите трговска марка, лого или други сопственички информации (вклучувајќи слики, текст, распоред на страница или форма) на “Сè за децата“ без изречна писмена согласност. Не смеете да користите какви било мета-ознаки или кој било друг „скриен текст“ што ги користи името или заштитните знаци на “Сè за децата“ без изречна писмена согласност од “Сè за децата“. Не смеете да ја злоупотребувате страницата или услугите. Можете да ја користите страницата и услугите само како што е дозволено со закон. Содржината на страницата, вклучувајќи ги без ограничување датотеките, документите, текстот, фотографиите, сликите, аудиото и видеото и сите материјали до кои се пристапува преку или достапни за употреба или преземање преку оваа страница, не смеат да се копираат, дистрибуираат, менуваат, репродуцираат, објавени или искористени, целосно или делумно, освен за цели одобрени во писмена форма од “Сè за децата“. Не смеете да преземате или да користите техники за снимање, фотографирање или Screenshot за да објавите линк (врска) со кое било име, заштитни знаци, сервисни ознаки, лого, содржина или други сопственички информации (вклучувајќи; слики, текст, распоред на страница или форма) на “Сè за децата“ без наша експлицитна писмена согласност, вклучувајќи ги без ограничување датотеките, документите, текстот, фотографиите, сликите, аудиото и видеото, како и сите материјали до кои се пристапува преку или се достапни за употреба или преземање преку оваа страница, не смеат да се копираат, дистрибуираат, менуваат, репродуцираат, објавуваат или користат, во целосно или делумно, освен за цели одобрени во писмена форма од “Сè за децата“. 

8. Трошоци; Наплата со кредитна картичка; Дополнителни набавки
Веб-страницата дозволува користење на која било кредитна, дебитна или платежна картичка прифатлива во платниот промет од страна на сите банки, наменета за трансакции на пари и купување преку POS терминал. Со кликнување за прифаќање на овој договор, потврдувате дека се согласувате да ги платите сите такси или трошоци на вашата сметка во согласност со таксите, трошоците и условите за наплата кои важат во моментот кога таксата или наплатата се доспева и се плаќа. Доколку клиентот побара од “Сè за децата“ дополнителни услуги кои не се опфатени во овие услови на користење, тоа ќе биде регулирано со соодветен писмен договор. Плаќањето со картичка се врши исклучиво преку интернет страница на банката и “Сè за децата“ нема допир со вашите податоци за картичката ниту некогаш ќе ги побара од вас. Доколку некој ви побара податоци за вашата платежна картичка во име на “Сè за децата“, веднаш контактирајте не и никако не ги откривајте вашите податоци за картичката. Ако мислите дека со вашата картичка е погрешно наплатено или не препознавате наплата од “Сè за децата“ веднаш испратете ни порака преку контакт формата.

9. Точност на информациите; Функционалност
Иако “Сè за децата“ се обидува да обезбеди интегритет и точност на страницата и поврзаните материјали, таа не дава никакви забелешки или гаранции за точноста на страницата, нејзината содржина или какви било услуги или ставки добиени преку страницата. Можно е страницата да вклучува печатни грешки, неточности или други грешки, како и неовластени дополнувања, бришења и измени на страницата да бидат направени од трети лица. Во случај да се појави неточност, ве молиме известете ја “Сè за децата“ за да може да се коригира. Информациите содржани на страницата може да се променат или ажурираат без претходна најава. Дополнително, “Сè за децата“ нема никаква одговорност за информациите, содржината или нивната точност.
“Сè за децата“ си ја задржува целосната и единствена дискреција во однос на работата на страницата и услугите. Можеме да повлечеме, суспендираме или прекинеме која било функционалност или карактеристика на страницата или услугите меѓу другото. Ние не сме одговорни за грешки во преносот, корупција или компромитирање на информациите што се пренесуваат преку локалниот или преку размена на телекомуникациски оператор. Ние не сме одговорни за одржување на информации кои произлегуваат од користењето на страницата или во однос на Услугите. Го задржуваме правото да ги одржуваме, бришеме или уништиме сите комуникации или информации објавени или поставени на страницата или услугите во согласност со нашите внатрешни политики за задржување и/или уништување записи.

10. Врски до други сајтови
“Сè за децата“ не дава никакви гаранции за која било друга веб-локација до која можете да пристапите преку оваа страница. Кога пристапувате до веб-локација што не е на “Сè за децата“, разберете дека таа е независна од “Сè за децата“ и дека “Сè за децата“ нема контрола врз содржината на таа веб-локација. Дополнително, врската до веб-локација која не е „“Сè за децата““ не значи дека „“Сè за децата““ поддржува или прифаќа каква било одговорност за содржината или употребата на поврзаната локација. Ваше е да преземете мерки на претпазливост за да се осигурате дека што и да изберете за ваша употреба или преземање е без малициозни кодови како што се вируси, црви, тројански коњи и други предмети од деструктивна природа. Ако одлучите да пристапите до некоја од страниците на трети страни поврзани со оваа страница, тоа го правите целосно на ваш сопствен ризик.

11. Информации за корисникот
Доколку доставите, поставите, објавите или пренесете какви било здравствени информации, медицинска историја, состојби, проблеми, симптоми, лични информации, формулари за согласност, договори, барања, коментари, идеи, предлози, информации, датотеки, видеа, слики или други материјали до нас или нашата веб-страница („Информации за корисникот“), се согласувате да не давате никакви информации за корисникот кои (1) се лажни, неточни, клеветнички, навредливи, клевети, незаконски, непристојни, заканувачки, вознемирувачки, измамнички, порнографски или штетни, или може да поттикне криминално или неетичко однесување, (2) ја нарушува приватноста, авторските права, трговската марка, трговската облека, трговските тајни или правата на интелектуална сопственост на кое било лице или субјект, или (3) содржи или пренесува вирус или која било друга штетна компонента. Се согласувате да не контактирате со други корисници на страницата преку несакана е-пошта, телефонски повици, пошта или кој било друг начин на комуникација. Вие и гарантирате на “Сè за децата“ дека имате законско право и овластување да ги дадете сите кориснички информации на “Сè за децата“ за употреба како што е наведено овде и се бара од “Сè за децата“ и давателот на медицинската група.
Вие се согласувате дека:

(i) со пристапување на страницата нема да ги користите услугите на кој било незаконски начин или за која било незаконска цел; 

(ii) нема да објавите или пренесете

(а) порака под лажно име, или

(б) какви било податоци, материјали, содржина или информации (вклучувајќи, без ограничување, совети и препораки) (колективно „Информации“) кои се

(1)  клеветнички, непристојни, измамнички, лажни или спротивно на сопственоста или правата на интелектуална сопственост на кое било друго лице, или

(2) содржи или промовира каков било вирус, црв, тројански коњ, малициозен софтвер или друг компјутерски код кој е дизајниран или наменет за оштетување, уништување, пресретнување, преземање, мешање, манипулирање или на друг начин прекинување или експропријација на страницата или услугите, личните информации, софтверот, опремата, серверите или информациите или да го олесни или промовира хакирањето или слично однесување; 

(iii) Нема да користите лажно претставување или идентитет, лажно наведување или погрешно претставување на вашата поврзаност со лице или ентитет; 

(iv) Нема да користите софтвер кој манипулира, хакира, копира, менува или на друг начин ја корумпира администрацијата, безбедноста или правилната функција на Сајтот или Услугите; 

(v) Нема да користите роботи или скрипти за страницата; 

Се согласувате да ги обештетите сите побарувања, штети и трошоци од трета страна (вклучувајќи ги и разумните адвокатски такси) од “Сè за децата“, кои произлегуваат од какви било кориснички информации што сте ги поставувиле на нашиот Сајт и ги прекршуваат условите за користење на сајтот.

12. Тврдења за повреда на авторските права
Ние отфрламе секаква одговорност за материјали заштитени со авторски права објавени на нашата страница. Ако мислите дека вашата работа е копирана на начин што претставува прекршување на авторските права, ве молиме следете ги процедурите наведени подолу.
“Сè за децата“ ги почитува правата на интелектуална сопственост на другите и очекува од своите корисници да го сторат истото. Во согласност со Законот за дигитални милениумски авторски права („DMCA“), веднаш ќе одговориме на известувањата за наводно прекршување што ќе се пријават преку контакт формата .

Ако сте сопственик на авторски права или овластен да дејствувате според кое било ексклузивно право под авторски права, ве молиме пријавете наводни прекршувања на авторските права што се случуваат на или преку нашата страница со испраќање на известување („Известување“) во согласност со следните барања.

1. Идентификувајте ги делата заштитени со авторски права за кои тврдите дека се прекршени.

2. Идентификувајте го материјалот или врската за која тврдите дека прекршува (или е предмет на активност на прекршување) и пристапот кој треба да се оневозможи, вклучувајќи го барем, доколку е применливо, URL-то на врската прикажана на страницата каде што таквиот материјал може да се најде.

3. Наведете ја вашата поштенска адреса, телефонскиот број и, доколку е достапно, адресата на е-пошта.

4. Вклучете ги двете следни изјави во телото на Известувањето:

„Со ова наведувам дека со добра волја верувам дека спорната употреба на материјалот заштитен со авторски права не е овластена од сопственикот на авторските права, неговиот застапник или од законот (на пример, како правична употреба).

„Со ова наведувам дека информациите во ова известување се точни и, под казна за лажно сведочење, дека сум сопственик или овластен да дејствувам во име на сопственикот, на авторското право или на ексклузивното право според авторското право кое наводно е прекршено .

5. Наведете го вашето целосно правно име и вашиот електронски или физички потпис.

Доставете го ова известување, со сите внесени ставки, преку контакт формата.

13. Интелектуална сопственост
Со исклучок на вашето електронско медицинско досие, “Сè за децата“, како што е применливо, ги задржува сите права, наслови и интереси за страницата, услугите и сите информации, производи, документација, софтвер или други материјали на страницата, и кој било патент, авторско право, трговска тајна, трговска марка, услужна марка или друга интелектуална сопственост, или сопственичко право на кое било од горенаведените, освен информациите на страницата лиценцирани од “Сè за децата“ (во тој случај, давателот на лиценцата ги задржува сите права, титула и интерес за нив). Информациите достапни преку страницата и услугите се сопственост на “Сè за децата“, како што е применливо. Се согласувате да не складирате, копирате, менувате, репродуцирате, реемитувате, дистрибуирате, изнајмувате, позајмувате, продавате, објавувате, емитувате, прикажувате или пренесувате такви информации до некого. Употребата, репродукцијата, копирањето или прераспределбата на заштитните знаци, сервисните ознаки и логоата на “Сè за децата“ се строго забранети без претходна писмена дозвола од “Сè за децата“, како што е применливо. Горенаведената реченица се однесува и на какви било заштитни знаци, сервисни марки и логоа од трета страна објавени на страницата. Ништо содржано на страницата не треба да се толкува како давање, по пат на импликација, оневозможување, откажување или на друг начин, каква било лиценца или право за користење на какви било заштитни знаци, услужни знаци или логоа прикажани на страницата без писмено одобрение за тоа од “Сè за децата“ или трети лица сопственик на такви трговски марки, сервисни марки и/или логоа. Веб-страницата може да содржи други известувања за сопственост и информации за авторски права.
“Сè за децата“ може да ги избрише сите информации обезбедени од вас за кои смета дека според сопствена дискреција се лажни, навредливи, клеветнички, непристојни или ги прекршуваат авторските права, заштитен знак или друга интелектуална сопственост или право на сопственост на кое било друго лице или ентитет

14. Одрекување од гаранции
“Сè за децата“ не гарантира дека пристапот или користењето на сајтот ќе биде непрекинуван или без грешки или дека дефектите на страницата ќе бидат поправени. Оваа страница, вклучувајќи ја содржината или прикажаните информации или било која услуга поврзана со страницата, се обезбедува „како што е“ без никакви гаранции за користење и квалитет. “Сè за децата“  не гарантира точност, целосност и навременост на информациите добиени преку сајтот.
Вие преземате тотална одговорност и ризик за вашето користење на оваа страница, услугите поврзани со сајтот и поврзаните страници. “Сè за децата“ не гарантира дека датотеките достапни за преземање ќе бидат без вируси, црви, тројански коњи или друго деструктивно програмирање. Вие сте одговорни за спроведување на постапки за безбедност на вашиот компјутерски систем и податоци.
Гаранциите поврзани со производи продадени и дистрибуирани од “Сè за децата“ се предмет на посебни услови за гаранција, ако постојат, обезбедени од самиот производител или добавувач.

15. Ограничување на одговорноста во врска со користењето на страницата
Освен како што е одредено со закон, и без ограничување:
“Сè за децата“ не одговара за делата или пропусти на лекарите или давателите на услуги. „Сè за децата“ и сите трети страни споменати на оваа страница не се одговорни за какви било директни, индиректни, случајни, последователни, посебни, примерни, казнени или други штети (вклучувајќи, без ограничување, оние кои произлегуваат од изгубената добивка, изгубени податоци, или деловен прекин) кои произлегуваат или се поврзуваат на било каков начин со сајтот, услугите поврзани со страницата, содржината или информациите содржани во сајтот и/или било која поврзана веб-страница. Се согласувате да преземате разумни мерки на претпазливост во сите интеракции со медицинската група, лекарите или давателите. Понатаму, се согласувате да бидете целосно одговорни, ако вие, малолетник или пациент за кого сте одговорен одлучи да се сретнува директно или лично со било кој давател, лекар или член на медицинската група. Ваш единствен лек за незадоволство од сајтот, услугите поврзани со сајтот и/или поврзани веб-страници е да престанете да го користете сајтот и/или тие услуги. Максималната одговорност на „Сè за децата“ кон вас во однос на вашето користење на оваа страница е до висината на уплатата за користење на услугите од ваша страна. Со користење на услугите на „Сè за децата“ потврдувате дека ја разбирате ограничената одговорност на „Сè за децата“ и ја прифаќате висината на оштета која ја обезбедува „Сè за децата“.  

16. Нема права на трети лица
Освен ако во Условите за користење не е изрично наведено спротивното, ништо овде не е наменето да дава какви било права или правни лекови на други лица освен на вас, “Сè за децата“ и нејзините филијали. Ништо во Условите за користење не е наменето за ослободување од обврската или одговорноста на кое било трето лице кон вас, “Сè за децата“, ниту пак некоја одредба нема да им даде на трети лица право на суброгација или акција против вас., “Сè за децата“ и нејзините филијали.

17. Задача
Не смеете да ги доделите, пренесувате или делегирате Условите за користење или кој било дел од нив без претходна писмена согласност од “Сè за децата“. ”Сè за децата“ може да ги префрли, додели или делегира сите или кој било дел од Условите за користење и сите права или должности кои произлегуваат од нив. Условите за користење ќе бидат обврзувачки и ќе важат во корист на наследниците и дозволените овластени лица на страните.

18. Дополнителни услови кои важат за амбасадорите
Овие дополнителни услови се однесуваат на Амбасадорите, покрај другите одредби од овие Услови за користење.
Во случај на конфликт помеѓу дополнителните услови и сите други услови овде, дополнителните услови ќе преовладуваат.

Со прифаќање на при-пејд членство на страницата, вие се согласувате да им дадете на “Сè за децата“, нејзините филијали или на назначените лица постојана лиценца за користење, менување и/или објавување на какви било медиуми, фотографии, видеа или пишани содржини што ги создавате или објавувате јавно на “Сè за децата“, страницата и нашите производи, со или без наведување, вклучувајќи го вашето име и сличност, без авторски права, во нашиот маркетинг и корпоративен материјал или за кој било друг намена која ја смета за неопходна од “Сè за децата“.

19. Дополнителни услови кои важат за давателите на услуги
Овие дополнителни услови се однесуваат на давателите на услуги како дополнение на другите одредби од овие Услови за користење. Во случај на конфликт помеѓу дополнителните услови и сите други услови овде, дополнителните услови ќе преовладуваат.
Секој давател на здравствена заштита што ја користи страницата („Давател“) мора да биде лиценциран лекар со договор и мора да се согласи да ги почитува сите закони, правила на медицинскиот одбор и други правила и прописи што се применуваат за вас како Давател или на друг начин. Вашиот однос со корисниците на “Сè за децата“ (вклучувајќи ги и вашите пациенти од Медицинската група) е директно помеѓу вас како Давател и пациентот. Пациентот никогаш нема да има врска лекар-пациент со Сè за децата“. ”Сè за децата“ не се занимава со медицина и не нуди медицински услуги. Како што е поцелосно наведено подолу, Провајдерот е единствено одговорен за сите договори, согласности, известувања и други интеракции со пациентите и другите потрошувачи. Без ограничување на општоста на горенаведеното, “Сè за децата“ не дава никакви медицински совети, правни совети или застапувања на кој било начин во врска со какви било правни или медицински прашања поврзани со Давателот, стоки или услуги понудени од Давателот, вклучувајќи, но не ограничувајќи ги сите обврски за усогласеност или чекори неопходни за усогласување со кој било закони и прописи. Давателот треба да побара правен совет во врска со какви било правни прашања за усогласеност и не треба да се потпира на какви било материјали или содржини поврзани со Услугите при утврдувањето на обврските за усогласеност на Давателот според законот. Провајдерот и “Сè за децата“ се согласуваат дека “Сè за децата“ не обезбедува, на клиентот или на кој било друг, медицински совети или правен совет.
Давателот ќе ги користи сајтот и услугите само во согласност со важечките стандарди за добра медицинска пракса. Додека софтверските производи како што се сајтот и услугите можат да го олеснат и подобрат квалитетот на услугата што давателот може да им ја понуди на пациентите, многу фактори, вклучувајќи го и односот давател/пациент, може да влијаат на исходот на пациентот, како и со сложените и меѓусебно зависни технологии и сложеното донесување одлуки често е тешко или невозможно точно да се одредат кои биле факторите и во која пропорција тие влијаеле на исходот. Давателот ќе биде единствено одговорен за неговата употреба на страницата и услугите, како и за обезбедувањето медицински услуги на пациентите на Давателот. Во таа смисла, како резултат на сложеноста и несигурноста својствени во процесот на грижа за пациентите, провајдерот се согласува да ја брани, обештети и држи “Сè за децата“ безопасна од какво било барање од или во име на кој било пациент на Давателот, или во име на која било трета страна или лице кое бара штета врз основа на семејна или финансиска врска со таков пациент, која е поднесена против “Сè за децата“, без оглед на причината ако таквото барање се појави од која било причина, надвор од користењето или работењето на страната и услугите од страна на Давателот. Доколку е применливо, провајдерот ќе добие претходна писмена согласност од “Сè за децата“ за кое било порамнување или пресуда во која Давателот се согласува со какво било откривање на вина на “Сè за децата“ или дефект на страницата или услугите.
Доколку Давателот има потреба да достави, постави, пренесе или објави какви било согласности, известувања, совети, препораки, коментари, датотеки, видеа, слики или други материјали до нас или на нашата страница („Содржина на давателот“) или обезбеди каква било содржина на давателот на пациенти или други потрошувачи, Давателот се согласува да не дава содржини кои (1) се клеветнички, навредливи, клеветнички, незаконски, непристојни, заканувачки, вознемирувачки, измамнички, порнографски или штетни, или кои би можеле да поттикнат криминално или неетичко однесување, (2) ја прекршуваат приватноста, авторското право, трговската марка, трговската облека, трговските тајни или правата на интелектуална сопственост на кое било лице или ентитет, или (3) содржи или пренесува вирус или која било друга штетна компонента. Давателот е единствено одговорен за добивање на сите потребни договори, согласности и обезбедување на сите потребни известувања од пациентите и другите потрошувачи. 
“Сè за децата“ задржува правото (но не и обврската) да ја следи и уредува или отстранува која било содржина на провајдер поднесена на страницата. 

Давателот се согласува да не користи лажна адреса на е-пошта, да не претставува лимит на кое било лице или ентитет или на друг начин да доведе во заблуда за потеклото на која било содржина на давателот. Давателот е и ќе остане единствено одговорен за содржината објавена на страницата од негова страна или е обезбедена од кој било пациенти или други потрошувачи. ”Сè за децата“ и неговите филијали не преземаат никаква одговорност за која било содржина на провајдер или трета страна.

20. Решавање спорови; Арбитражен договор
Ќе се обидеме да работиме со добра волја за да го решиме секој проблем што го имате со Сајтот, вклучително и производите и услугите нарачани или купени преку страницата, доколку го предочите тоа прашање на нашиот оддел за услуги на клиентите. Сепак, сфаќаме дека може да има ретки случаи кога можеби нема да можеме да го решиме проблемот на задоволство на клиентот.
Вие и “Сè за децата“ се согласувате дека секој спор, тврдење или контроверзија што произлегува од или се однесува на кој било начин со овие Услови за користење или вашата употреба на страницата, вклучувајќи ги производите и услугите нарачани или купени преку страницата, ќе бидат утврдени со меѓусебен договор наместо во судовите од општа надлежност и тоа најмногу до висината на средствата кои сте ги уплатиле за користење на услугите на “Сè за децата“. 

21. Обесштетување
Се согласувате да ги браните и обештетите “Сè за децата“, за сите, барања, загуби, обврски, штети, причини за дејствија, постапки, тужби, такси, трошоци и адвокатски надоместоци од кој било вид што произлегуваат директно или индиректно од или во врска со: (i) вашата употреба или злоупотреба на страницата, производите или услугите или која било информација објавена на страницата од ваша страна; (ii) вашето прекршување на Условите за користење или Политиката за приватност; (iii) содржината или предметот на какви било информации што ги давате на “Сè за децата“ или кој било добавувач или агент за услуги на клиентите; и/или (iv) какво било небрежно или погрешно дејствие или пропуст од ваша страна при користење или злоупотреба на страницата, производите или услугите или какви било информации на страницата,

22. Ревизии; Општо
“Сè за децата“ го задржува правото, по сопствена дискреција, да го прекине вашиот пристап до целата или дел од оваа страница, со или без причина, и со или без известување. ”Сè за децата“ го задржува правото да ги измени овие Услови за користење во секое време, ефективни по објавувањето. Секое користење на оваа веб-локација по таквите промени ќе се смета за прифаќање на тие промени. Се согласувате да ги прегледате Условите за користење секој пат кога ќе пристапите на оваа веб-локација за да може да бидете свесни за какви било промени на овие Услови. Во случај некој од Условите за користење да се смета од страна на суд или друг трибунал со надлежна јурисдикција како неспроведлив, таквите одредби ќе се ограничат или елиминираат до минималниот неопходен степен, така што овие Услови за користење инаку ќе останат во целосна сила и ефект. Овие Услови за користење го сочинуваат целиот договор помеѓу “Сè за децата“ и вас во врска со предметот на овој документ. Според своето дискреционо право, “Сè за децата“ може одвреме-навреме да ги ревидира овие Услови за користење со ажурирање на оваа објава. Одредени одредби од овие Услови за користење може да бидат заменети со изрично назначени правни известувања.

Сите трговски марки, логоа и ознаки за услуги („Ознаки“) прикажани на страницата се наша сопственост или сопственост на други трети страни.

Контактирајте со нас преку Контакт формата

Параметри за приватност
Ние користиме колачиња за да го подобриме вашето искуство додека ја користите нашата веб-страница. Ако ги користите нашите услуги преку прелистувач, можете да ги ограничите, блокирате или отстраните колачињата преку поставките на вашиот веб-прелистувач. Ние, исто така, користиме содржина и скрипти од трети страни кои можат да користат технологии за следење. Можете селективно да ја дадете вашата согласност подолу за да дозволите такви вметнувања од трета страна. За целосни информации за колачињата што ги користиме, податоците што ги собираме и како ги обработуваме, проверете ја нашата Политика на приватност Политика на приватност
Youtube
Согласност за прикажување содржина од - Youtube
Vimeo
Согласност за прикажување содржина од - Vimeo
Google Maps
Согласност за прикажување содржина од - Google
Spotify
Согласност за прикажување содржина од - Spotify
Sound Cloud
Согласност за прикажување содржина од - Sound
Cart Overview